Gmina Siemiątkowo uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Siemiątkowo, poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP w Siemiątkowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie 2.4. Dostosowanie do zmian klimatu, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami, nr FEMA.02.04-IP.01-007I/23.

W ramach realizacji projektu zakupiony zostanie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Siemiątkowo.

Okres realizacji projektu: od 11.09.2023 r. do 20.12.2024 r.

Zadania, które będą realizowane w projekcie:

  1. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem - w ramach zadania planuje się zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Siemiątkowo,  w celu wzrostu skuteczności działań oraz gotowości operacyjnej jednostki OSP na rzecz ochrony zdrowia, życia, mienia i środowiska.
  2. Promocyjna akcja edukacyjna w zakresie wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych, której celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie ekologicznych postaw i zachowań. Planowana promocyjna akcja edukacyjna ma w głównej mierze na celu podniesienie świadomości nt. zmian klimatu, sposobów przeciwdziałania i adaptacji, w tym promowanie właściwych postaw i zachowań, zarówno zmniejszających wpływ człowieka na klimat jak i właściwych w momencie wystąpienia katastrofalnych zjawisk pochodzenia naturalnego.
  3. Koszty informacji i promocji projektu, integralnie związane z jego realizacją, mające na celu rozpowszechnianie informacji w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Koszty te zostaną wydatkowane na zakup m.in tablic informacyjno-pamiątkowych, tablic pamiątkowych, oznaczeń, przygotowanie materiałów filmowych i zdjęciowych oraz rozpowszechnienie informacji w mediach społecznościowych, w celu promowania projektu.

Cel główny projektu: Wspieranie odporności i przystosowania się do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami poprzez zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemiątkowie w gminie Siemiątkowo oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej na temat zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych dla lokalnej społeczności.

Cele szczegółowe:

Zwiększenie potencjału jednostki służby ratowniczej jaką jest OSP Siemiątkowo i zagwarantowanie zwiększonego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców przed zagrożeniami naturalnymi, w tym pożarami;

Zwiększenie skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych OSP Siemiątkowo na rzecz ochrony zdrowia, życia, mienia i środowiska;

Zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.

Wartość projektu: 1 441 800,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich 85 % tj.: 1 205 000,00 zł

Wysokość wkładu Gminy Siemiątkowo: 236 800,00 zł